6 millioner regnbueørreder
skal der laves om året, i et klækkehus jeg besøgte d. 12. februar 2007

 

tilbage til "Dambrug"
 
 
Her i dette meget lange klækkehus produ-
ceres der årligt 6 millioner regnbueørreder.
Det sker løbende over hele året fordi man i
dag er i stand til at levere æg næsten hele året.
Groft set stryges regnbueørreder i januar til
april. Ved årelangt udvælgelsesarbejde har man fremavlet stammer som gyder senere eller tidligere. Dertil kommer at man kan styre moderfiskenes modning ved at regule-
re den mængde af lys de udsættes for.
I naturen kan perioden for den største gydeaktivitet variere en smule. Det skyldes ud over temperatur, nedbør og andre for-
hold den mængde lys der har været i løbet af et år.
Denne viden udnyttes ved at holde nogle moderfisk indendørs.
Opdrætteren kan dermed regulerer lyset som fiskene udsættes for. Og er i stand til at producerer æg, stort set året rundt.
Yderligere kan man styre æggenes udvik-
ling ved kontrollerede vandtemperaturer.
I huset er der 74 bassiner som på billedet til højre.
Alle fyldt med små regnbueørreder. Sorteret i for-
skellige størrelser. Fiskene i et bassin skal være af nogenlunde samme størrelse for at få en jævn for-
deling og udnyttelse af foderet. Hvis de ikke bliver sorteret vil de største og dermed stærkeste fisk til-
kæmpe sig en for stor del af foderet. Og de små vil
blive for langsomme i deres vækst.
 
I det daglige passes klækkehuset af en mand; fiskemesteren.
 
 
 
 
 
 
For enden af det meget lange hus er der opsat stativer med klækkerender. I hver af dem er der 6 æggebakker med fiskeyngel i forskellige udviklingsstadier.
Med jævne mellemrum modtager fiskemesteren nye æg fra en anden dambruger
som har specialiseret sig i produktionen af æg.
Når nyankomne æg indsættes i klækkerenderne er der kun få dage til æggene
klækkes. Perioden hvor de klækker kan vare ca. 1 - 2 uger. Fiskemesteren skal
passe på de mange æggeskaller ikke forhindrer vandgennemstrømningen.
En video, andetsteds fra, visende fjernelse af æggeskaller kan du se her.
 
bakker med øjenæg
 
 
 
Fra æggene er klækket til de er fritsvømmende går der ca. 3
uger; det er temperaturafhængigt.
Når de er fritsvømmende i bakkerne er blommesækken næsten opbrugt. Og man kan begynde at fodre dem.
Efter nogle få dage udsættes de nu godt 2 - ca. 2,5 cm. store fisk i bassiner.
Bassinet forsynes med vand fra det grå rør du ser i billedet.
Justeret således der er en ret kraftigt cirklende vandstrøm.
Fiskene tvinges til at svømme mod strømmen og motioneres
derved. Det er vigtigt for den almindelige trivsel og for en god omsætning af foderet. Fækalier samles i midten, på
bassinets bund, og forsvinder ud gennem en rist. Og fiskene går altid i fint klart vand.
Intensiv fodring er nødvendig for overhovedet at kunne komme op på de seks millioner stk. Og levere planmæssigt. Der fodres derfor i alle døgnets 24 timer; efter en nøje ud-
regnet tabel. Overfodring er nytteløs og ville kun føre til spild af foder.
Fodringen sker med en såkaldt klokautomat/båndautomat forsynet med et bånd der langsomt fører foderet frem. Med jævne mellemrum drysser en smule foder ned i vandet. Det er langsomt synkende for at undgå foderspild.
Drevet i automaten er i princippet noget a la det vi kender fra et "gammeldags" optrækkeligt vækkeur.
 
 
 
 
 
Når de små fisk sættes ud i dammene som ligger neden for klækkehuset har de en gennemsnitsvægt på 3,33 gram.
D. v. s. 300 stk. pr. kg.
De fodres op til "sættefisk" og forsyner dambrugerens andre
fiskerier. En del sælges til andre opdrættere.
Damme og klækkehus passes af fiskemesteren. Når der er behov tilkaldes andre ansatte.

 

 

 

Jeg fik nogle øjenæg med hjem;
resultatet af dette kan du se her.
tilbage til "Dambrug"                                 til toppen af siden

www.hvilested.dk